O kancelárii

Advokátska kancelária poskytuje právne služby od roku 2007. Skúsenosti kancelárie sa formovali niekoľko rokov počas činnosti v iných spoločnostiach či advokátskych kanceláriách.
Právne poradenstvo je poskytované vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky so zameraním na obchodné a všeobecné civilné právo, právo duševného vlastníctva, trestné právo, zastupovanie klientov na súdoch a pred orgánmi verejnej správy.
Právne služby sú poskytované samostane alebo prostredníctvom siete asociovaných advokátskych kancelárií v Slovenskej republike a zahraničí, daňových poradcov, účtovníkov a auditorov v Slovenskej republike, tak aby boli v čo najširšej miere chránené práva a právom chránené záujmy klienta. Právne služby sú poskytované v slovenskom alebo anglickom jazyku. Advokátska kancelária je členom Association of Independent European Lawyers (AIEL)

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prostredníctvom tejto stránky nezbierame a nespracúvame osobné údaje konkrétnych osôb a ani iné údaje, ktoré by umožňovali identifikovať konkrétnu osobu bez súhlasu tejto osoby. Za účelom plnenia informačných povinností podľa nariadenia GDPR postupujeme výlučne v súlade s a odkazujeme na Kódex správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ktorý je zverejnený na stránke Slovenskej advokátskej komory www.sak.sk.