Právne služby

Advokátska kancelária disponuje rozsiahlymi možnosťami ako zabezpečiť pre svojich klientov komplexný rozsah právnych služieb, a to najmä v nasledovných oblastiach:

– akvizície nehnuteľností,
– bankové a finančné právo,
– civilné právo,
– konkurzné právo,
– ochrana osobnosti,tlačové a mediálne právo,
– obchodné právo,
– pracovné právo,
– právne vymáhanie pohľadávok,
– právny audit (due diligence),
– právo duševného vlastníctva,
– právo obchodných spoločností,
– riešenie sporov, zastupovanie klienta,
– správne právo,
– trestné právo,
– ústavné právo a ochrana ľudských práv,