Referencie

V zmysle Pravidiel správania sa advokáta, vydaných Slovenskou advokátskou komorou, advokátska kancelária nemôže získavať klientov propagáciou vlastných prípadov. Akékoľvek uvádzanie klientov a poskytovanie informácii o nich prostredníctvom webových stránok pre širokú verejnosť je pre advokáta neprípustnou reklamou jeho služieb.

V zmysle vyššie uvedeného, sme oprávnení poskytovať informácie o našich klientoch striktne stanovenou formou, a to výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom každého klienta        s uvedením vopred určenej osoby, ktorej sa informácia poskytuje.

V tejto súvislosti je možné uviesť, že skúsenosti kancelárie sa odvíjajú od právneho poradenstva pri priamych investičných vstupoch a privatizačných procesoch, due diligence        na území SR a poskytovaní právnych služieb v oblasti bankovníctva, farmaceutického priemyslu, nadnárodného zásielkového a retailového obchodu, IT, oblasti práva duševného vlastníctva, hospodárskej súťaže, súvisiacich problémov z trestnoprávnej oblasti a ďalších právnych služieb podľa požiadaviek klientov …